کاشان پز
سفارش می پذیرد
ایران پز

پیتزا

پیتزا

3.6 شنبه 4 اسفند 1397 23 فوریه 2019

ناهار: 00:00 تا 00:00 شام: 00:00 تا 00:00

منوی ما

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی [جزییات]

0 ریال 215000 ریال

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ [جزییات]

0 ریال 225000 ریال

پیتزا سرآشپز 45cm

پیتزا سرآشپز 45cm [جزییات]

0 ریال 645000 ریال

پیتزا سرآشپز 35cm

پیتزا سرآشپز 35cm [جزییات]

0 ریال 500000 ریال

پیتزا سرآشپز 25cm

پیتزا سرآشپز 25cm [جزییات]

0 ریال 350000 ریال

پیتزا سرآشپز 15cm

پیتزا سرآشپز 15cm [جزییات]

0 ریال 165000 ریال

پیتزا گارلیک استیک

پیتزا گارلیک استیک [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

پیتزا گارنه

پیتزا گارنه [جزییات]

0 ریال 320000 ریال

پیتزا هن

پیتزا هن [جزییات]

0 ریال 270000 ریال

پیتزا ژامبون

پیتزا ژامبون [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

پیتزا سوسیس

پیتزا سوسیس [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

پیتزا گوشت چرخی

پیتزا گوشت چرخی [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

پیتزا سرآشپز

پیتزا سرآشپز [جزییات]

0 ریال 230000 ریال

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی [جزییات]

0 ریال 210000 ریال

پیتزا مخصوص پدربزرگ

پیتزا مخصوص پدربزرگ [جزییات]

0 ریال 245000 ریال

پیتزا سبزیجات 45cm

پیتزا سبزیجات 45cm [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

پیتزا سبزیجات 35cm

پیتزا سبزیجات 35cm [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

پیتزا سبزیجات 25cm

پیتزا سبزیجات 25cm [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

پیتزا سبزیجات 15cm

پیتزا سبزیجات 15cm [جزییات]

0 ریال 100000 ریال

پیتزا مرغ و قارچ 45cm

پیتزا مرغ و قارچ 45cm [جزییات]

0 ریال 390000 ریال

پیتزا مرغ و قارچ 35cm

پیتزا مرغ و قارچ 35cm [جزییات]

0 ریال 305000 ریال

پیتزا مرغ و قارچ 25cm

پیتزا مرغ و قارچ 25cm [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

پیتزا مرغ و قارچ 15cm

پیتزا مرغ و قارچ 15cm [جزییات]

0 ریال 132000 ریال

پیتزا کراکف 45cm

پیتزا کراکف 45cm [جزییات]

0 ریال 460000 ریال

پیتزا کراکف 35cm

پیتزا کراکف 35cm [جزییات]

0 ریال 350000 ریال

پیتزا کراکف 25cm

پیتزا کراکف 25cm [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

پیتزا کراکف 15cm

پیتزا کراکف 15cm [جزییات]

0 ریال 124000 ریال

پیتزا پپرونی 45cm

پیتزا پپرونی 45cm [جزییات]

0 ریال 375000 ریال

پیتزا پپرونی 35cm

پیتزا پپرونی 35cm [جزییات]

0 ریال 290000 ریال

پیتزا پپرونی 25cm

پیتزا پپرونی 25cm [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

پیتزا پپرونی 15cm

پیتزا پپرونی 15cm [جزییات]

0 ریال 123000 ریال

پیتزا میکس 45cm

پیتزا میکس 45cm [جزییات]

0 ریال 630000 ریال

پیتزا میکس 35cm

پیتزا میکس 35cm [جزییات]

0 ریال 485000 ریال

پیتزا میکس 25cm

پیتزا میکس 25cm [جزییات]

0 ریال 340000 ریال

پیتزا میکس 15cm

پیتزا میکس 15cm [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

پیتزا مخلوط 45cm

پیتزا مخلوط 45cm [جزییات]

0 ریال 350000 ریال

پیتزا مخلوط 35cm

پیتزا مخلوط 35cm [جزییات]

0 ریال 270000 ریال

پیتزا مخلوط 25cm

پیتزا مخلوط 25cm [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

پیتزا مخلوط 15cm

پیتزا مخلوط 15cm [جزییات]

0 ریال 118000 ریال

پیتزا مخصوص 45cm

پیتزا مخصوص 45cm [جزییات]

0 ریال 375000 ریال

پیتزا مخصوص 35cm

پیتزا مخصوص 35cm [جزییات]

0 ریال 290000 ریال

پیتزا مخصوص 25cm

پیتزا مخصوص 25cm [جزییات]

0 ریال 210000 ریال

پیتزا مخصوص 15cm

پیتزا مخصوص 15cm [جزییات]

0 ریال 123000 ریال

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

پیتزا مخصوص مهر و ماه

پیتزا مخصوص مهر و ماه [جزییات]

0 ریال 230000 ریال

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

پیتزا هام

پیتزا هام [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

پیتزا راتاتویی

پیتزا راتاتویی [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

پیتزا گالدو

پیتزا گالدو [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

پیتزا قارچ و پنیر

پیتزا قارچ و پنیر [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

پیتزا یونانی(گوشت و قارچ) 45cm

پیتزا یونانی(گوشت و قارچ) 45cm [جزییات]

0 ریال 670000 ریال

پیتزا یونانی(گوشت و قارچ) 35cm

پیتزا یونانی(گوشت و قارچ) 35cm [جزییات]

0 ریال 520000 ریال

پیتزا یونانی(گوشت و قارچ) 25cm

پیتزا یونانی(گوشت و قارچ) 25cm [جزییات]

0 ریال 270000 ریال

پیتزا یونانی(گوشت و قارچ) 15cm

پیتزا یونانی(گوشت و قارچ) 15cm [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف [جزییات]

0 ریال 210000 ریال

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات [جزییات]

0 ریال 175000 ریال

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط [جزییات]

0 ریال 195000 ریال

پیتزا مکزیکو

پیتزا مکزیکو [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

پیتزا پستو

پیتزا پستو [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

پیتزا میگو

پیتزا میگو [جزییات]

0 ریال 350000 ریال

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات [جزییات]

0 ریال 250000 ریال

پیتزا کلزونه

پیتزا کلزونه [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

پیتزا استیک

پیتزا استیک [جزییات]

0 ریال 380000 ریال

پیتزا چیزا (بدون خمیر)

پیتزا چیزا (بدون خمیر) [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

پیتزا مرغ 2 نفره

پیتزا مرغ 2 نفره [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

پیتزا مرغ 1 نفره

پیتزا مرغ 1 نفره [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

پیتزا پپرونی 1 نفره

پیتزا پپرونی 1 نفره [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

پیتزا پپرونی 2 نفره

پیتزا پپرونی 2 نفره [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

پیتزا مخلوط 2 نفره

پیتزا مخلوط 2 نفره [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

پیتزا مخلوط 1 نفره

پیتزا مخلوط 1 نفره [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

پیتزا مخصوص 2 نفره

پیتزا مخصوص 2 نفره [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

پیتزا مخصوص 1 نفره

پیتزا مخصوص 1 نفره [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

پیتزا رست بیف 2نفره

پیتزا رست بیف 2نفره [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

پیتزا میکن

پیتزا میکن [جزییات]

0 ریال 270000 ریال

پیتزا مرغ آتشین

پیتزا مرغ آتشین [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

پیتزا فرنچ میت (طعمی لذیذ)

پیتزا فرنچ میت (طعمی لذیذ) [جزییات]

0 ریال 290000 ریال

پیتزا بوگاتی (طعمی متفاوت)

پیتزا بوگاتی (طعمی متفاوت) [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

پیتزا مکزیکی(تند و آتشین)

پیتزا مکزیکی(تند و آتشین) [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

پیتزا میکس گوشت و مرغ

پیتزا میکس گوشت و مرغ [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

پیتزا آفریکانا (محصولات مرغی)

پیتزا آفریکانا (محصولات مرغی) [جزییات]

0 ریال 230000 ریال

پیتزا کاکتوس (محصولات گوشتی)

پیتزا کاکتوس (محصولات گوشتی) [جزییات]

0 ریال 230000 ریال

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف [جزییات]

0 ریال 270000 ریال

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ [جزییات]

0 ریال 230000 ریال

پیتزا مرغ و قارچ مخصوص کاکتوس

پیتزا مرغ و قارچ مخصوص کاکتوس [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص [جزییات]

0 ریال 210000 ریال

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

سبد خرید 0

جمع کل 0 ریال


هزینه ارسال به همه نقاط کاشان 2000 تومان می باشد


ادامه سفارش

درحال اتصال به بانک ...

نظرات کاربران

نظرشما درباره کیفیت این رستوران چیست؟

ثبت نظر شما