کاشان پز

رستوران تعطیل می باشد

ایران پز

نوشیدنی

نوشیدنی

3.6 شنبه 4 اسفند 1397 23 فوریه 2019

ناهار: 00:00 تا 00:00 شام: 00:00 تا 00:00

منوی ما

دلستر

دلستر [جزییات]

0 ریال 50000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دلستر بطری کوچک (هلو-لیمو)

دلستر بطری کوچک (هلو-لیمو) [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده [جزییات]

0 ریال 45000 ریال

دلستر خانواده

دلستر خانواده [جزییات]

0 ریال 50000 ریال

نوشابه تک نفره

نوشابه تک نفره [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دلستر

دلستر [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی [جزییات]

0 ریال 10000 ریال

آب معدنی

آب معدنی [جزییات]

0 ریال 12000 ریال

دلستر

دلستر [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی [جزییات]

0 ریال 15000 ریال

نوشابه 300cc

نوشابه 300cc [جزییات]

0 ریال 17000 ریال

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

آب معدنی

آب معدنی [جزییات]

0 ریال 15000 ریال

دلستر

دلستر [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دوغ محلی

دوغ محلی [جزییات]

0 ریال 50000 ریال

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک [جزییات]

0 ریال 10000 ریال

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دلستر قوطی

دلستر قوطی [جزییات]

0 ریال 35000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

نوشابه کوچک

نوشابه کوچک [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دلستر کوچک

دلستر کوچک [جزییات]

0 ریال 25000 ریال

دوغ کوچک

دوغ کوچک [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دوغ محلی

دوغ محلی [جزییات]

0 ریال 80000 ریال

دوغ خانواده

دوغ خانواده [جزییات]

0 ریال 55000 ریال

دلستر خانواده

دلستر خانواده [جزییات]

0 ریال 50000 ریال

نوشابه خانوده

نوشابه خانوده [جزییات]

0 ریال 50000 ریال

دوغ خانوده

دوغ خانوده [جزییات]

0 ریال 40000 ریال

نوشابه خانوده

نوشابه خانوده [جزییات]

0 ریال 35000 ریال

آب معدنی

آب معدنی [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی [جزییات]

0 ریال 15000 ریال

دلستر قوطی

دلستر قوطی [جزییات]

0 ریال 25000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

آب معدنی

آب معدنی [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دوغ بطری

دوغ بطری [جزییات]

0 ریال 0 ریال

دوغ قوطی

دوغ قوطی [جزییات]

0 ریال 35000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دلستر قوطی

دلستر قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای [جزییات]

0 ریال 25000 ریال

دلستر خانواده

دلستر خانواده [جزییات]

0 ریال 45000 ریال

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک [جزییات]

0 ریال 10000 ریال

دوغ بزرگ

دوغ بزرگ [جزییات]

0 ریال 45000 ریال

دوغ کوچک

دوغ کوچک [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده [جزییات]

0 ریال 45000 ریال

نوشابه بطری

نوشابه بطری [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

شربت تخم شربتی و زعفران

شربت تخم شربتی و زعفران [جزییات]

0 ریال 40000 ریال

شربت خاکشیر

شربت خاکشیر [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

موهیتو

موهیتو [جزییات]

0 ریال 50000 ریال

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی [جزییات]

0 ریال 70000 ریال

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک [جزییات]

0 ریال 15000 ریال

دوغ آبعلی گازدار

دوغ آبعلی گازدار [جزییات]

0 ریال 25000 ریال

دلستر قوطی

دلستر قوطی [جزییات]

0 ریال 35000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دوغ خانواده

دوغ خانواده [جزییات]

0 ریال 55000 ریال

دوغ کوچک

دوغ کوچک [جزییات]

0 ریال 19800 ریال

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده [جزییات]

0 ریال 49500 ریال

نوشابه بطری کوچک

نوشابه بطری کوچک [جزییات]

0 ریال 16500 ریال

دوغ بزرگ

دوغ بزرگ [جزییات]

0 ریال 40000 ریال

دوغ کوچک

دوغ کوچک [جزییات]

0 ریال 15000 ریال

نوشابه بزرگ

نوشابه بزرگ [جزییات]

0 ریال 35000 ریال

نوشابه کوچک

نوشابه کوچک [جزییات]

0 ریال 15000 ریال

آب معدنی

آب معدنی [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

نوشابه بطری

نوشابه بطری [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دوغ

دوغ [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دلسترقوطی heyday

دلسترقوطی heyday [جزییات]

0 ریال 35000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دوغ

دوغ [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دلستر قوطي

دلستر قوطي [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

نوشابه قوطي

نوشابه قوطي [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

موهیتو

موهیتو [جزییات]

0 ریال 95000 ریال

آب سیب

آب سیب [جزییات]

0 ریال 80000 ریال

آب پرتقال

آب پرتقال [جزییات]

0 ریال 110000 ریال

نوشابه بطری کوچک

نوشابه بطری کوچک [جزییات]

0 ریال 16500 ریال

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده [جزییات]

0 ریال 49500 ریال

دوغ کوچک

دوغ کوچک [جزییات]

0 ریال 19800 ریال

دوغ خانواده

دوغ خانواده [جزییات]

0 ریال 55000 ریال

دلستر قوطی

دلستر قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دوغ شیشه ای

دوغ شیشه ای [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دوغ قوطی

دوغ قوطی [جزییات]

0 ریال 35000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دلستر قوطی ( هلو-لیمو-استوایی )

دلستر قوطی ( هلو-لیمو-استوایی ) [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

دلستر شیشه ( استوایی-هلو-لیمو )

دلستر شیشه ( استوایی-هلو-لیمو ) [جزییات]

0 ریال 30000 ریال

نوشابه بطری کوچک

نوشابه بطری کوچک [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده [جزییات]

0 ریال 50000 ریال

دوغ بطری کوچک

دوغ بطری کوچک [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دوغ خانواده

دوغ خانواده [جزییات]

0 ریال 55000 ریال

نوشابه کوچک

نوشابه کوچک [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دوغ کوچک

دوغ کوچک [جزییات]

0 ریال 20000 ریال

دوغ خانواده

دوغ خانواده [جزییات]

0 ریال 60000 ریال

دوغ کوچک

دوغ کوچک [جزییات]

0 ریال 15000 ریال

دوغ سبزیجات کوچک

دوغ سبزیجات کوچک [جزییات]

0 ریال 35000 ریال

دوغ سبزیجات خانواده

دوغ سبزیجات خانواده [جزییات]

0 ریال 70000 ریال

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ [جزییات]

0 ریال 25000 ریال

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک [جزییات]

0 ریال 10000 ریال

سبد خرید 0

جمع کل 0 ریال


هزینه ارسال به همه نقاط کاشان 2000 تومان می باشد


ادامه سفارش

درحال اتصال به بانک ...

نظرات کاربران

نظرشما درباره کیفیت این رستوران چیست؟

ثبت نظر شما