کاشان پز
سفارش می پذیرد
ایران پز

پلویی

پلویی

3.6 شنبه 4 اسفند 1397 23 فوریه 2019

ناهار: 00:00 تا 00:00 شام: 00:00 تا 00:00

منوی ما

چلوخورشت فسنجان با برنج هندی(پنج شنبه)

چلوخورشت فسنجان با برنج هندی(پنج شنبه) [جزییات]

0 ریال 125000 ریال

چلوخورشت فسنجان با برنج ایرانی(پنج شنبه)

چلوخورشت فسنجان با برنج ایرانی(پنج شنبه) [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

چلوخورشت خوراک با برنج هندی(چهارشنبه)

چلوخورشت خوراک با برنج هندی(چهارشنبه) [جزییات]

0 ریال 85000 ریال

چلوخورشت خوراک با برنج ایرانی(چهارشنبه)

چلوخورشت خوراک با برنج ایرانی(چهارشنبه) [جزییات]

0 ریال 100000 ریال

شوید پلو با گوشت لوبیا (دوشنبه)

شوید پلو با گوشت لوبیا (دوشنبه) [جزییات]

0 ریال 90000 ریال

لوبیاپلو (یک شنبه)

لوبیاپلو (یک شنبه) [جزییات]

0 ریال 80000 ریال

باقالی پلو با مرغ (سه شنبه)

باقالی پلو با مرغ (سه شنبه) [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

شوید پلو با گوشت لوبیا (دوشنبه)

شوید پلو با گوشت لوبیا (دوشنبه) [جزییات]

0 ریال 95000 ریال

چلوخورشت خوراک (یک شنبه)

چلوخورشت خوراک (یک شنبه) [جزییات]

0 ریال 80000 ریال

لوبیا پلو (شنبه)

لوبیا پلو (شنبه) [جزییات]

0 ریال 75000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 250000 ریال

چلو کباب کوبیده با برنج هندی

چلو کباب کوبیده با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 145000 ریال

چلو کباب کوبیده با برنج ایرانی

چلو کباب کوبیده با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج هندی

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج ایرانی

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

چلو کت و بال با برنج هندی

چلو کت و بال با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 135000 ریال

چلو کت و بال با برنج ایرانی

چلو کت و بال با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

چلو جوجه کباب با برنج هندی

چلو جوجه کباب با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 115000 ریال

چلو جوجه کباب با برنج ایرانی

چلو جوجه کباب با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 125000 ریال

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج هندی

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 145000 ریال

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج ایرانی

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 155000 ریال

چلو کباب میکس با برنج هندی

چلو کباب میکس با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 165000 ریال

چلو کباب میکس با برنج ایرانی

چلو کباب میکس با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 175000 ریال

چلو کباب میکس ممتاز با برنج هندی

چلو کباب میکس ممتاز با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

چلو کباب میکس ممتاز با برنج ایرانی

چلو کباب میکس ممتاز با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 210000 ریال

چلو کباب مجلسی با برنج هندی

چلو کباب مجلسی با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

چلو کباب مجلسی با برنج ایرانی

چلو کباب مجلسی با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو کباب برگ با برنج هندی

چلو کباب برگ با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

چلو کباب برگ با برنج ایرانی

چلو کباب برگ با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 320000 ریال

چلو کباب سلطانی با برنج هندی

چلو کباب سلطانی با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 360000 ریال

چلو کباب سلطانی با برنج ایرانی

چلو کباب سلطانی با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 370000 ریال

ماهی کباب

ماهی کباب [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

بره کباب گوسفندی

بره کباب گوسفندی [جزییات]

0 ریال 380000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت [جزییات]

0 ریال 500000 ریال

شیشلیک گوسفندی

شیشلیک گوسفندی [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 550000 ریال

چلوکباب برگ

چلوکباب برگ [جزییات]

0 ریال 500000 ریال

چلو ماهی

چلو ماهی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

چلو میکس

چلو میکس [جزییات]

0 ریال 270000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده [جزییات]

0 ریال 230000 ریال

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص [جزییات]

0 ریال 420000 ریال

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی [جزییات]

0 ریال 580000 ریال

باقالی پلو با گردن گوسفندی

باقالی پلو با گردن گوسفندی [جزییات]

0 ریال 580000 ریال

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو کباب لقمه مخصوص

چلو کباب لقمه مخصوص [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

چلو کباب لقمه نگینی مخصوص

چلو کباب لقمه نگینی مخصوص [جزییات]

0 ریال 260000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

چلو جوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز [جزییات]

0 ریال 260000 ریال

چلو برگ گوسفندی

چلو برگ گوسفندی [جزییات]

0 ریال 460000 ریال

چلو کباب آریایی

چلو کباب آریایی [جزییات]

0 ریال 320000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 460000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

چلو کباب اسکندری

چلو کباب اسکندری [جزییات]

0 ریال 500000 ریال

چلو میکس رولی رویال

چلو میکس رولی رویال [جزییات]

0 ریال 460000 ریال

چلو فیله کباب رویال

چلو فیله کباب رویال [جزییات]

0 ریال 520000 ریال

چلو شیشلیک مخصوص رویال

چلو شیشلیک مخصوص رویال [جزییات]

0 ریال 680000 ریال

سبزی پلو با ماهی کبابی

سبزی پلو با ماهی کبابی [جزییات]

0 ریال 290000 ریال

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

سبزی پلو با ماهی قزل آلا [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

فیله مرغ گریل + برنج قهوه ای یا سفید(رژیمی بدون روغن)

فیله مرغ گریل + برنج قهوه ای یا سفید(رژیمی بدون روغن) [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه [جزییات]

0 ریال 450000 ریال

چلو گردن

چلو گردن [جزییات]

0 ریال 470000 ریال

ته چین مرغ

ته چین مرغ [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

ته چین گوشت

ته چین گوشت [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

چلو میکس

چلو میکس [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو برگ ممتاز

چلو برگ ممتاز [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

چلو برگ گوسفندی

چلو برگ گوسفندی [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی [جزییات]

0 ریال 110000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

چلو سلطانی گوسفندی (200گرم برگ و 100گرم کوبیده) برنج ایرانی

چلو سلطانی گوسفندی (200گرم برگ و 100گرم کوبیده) برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

چلو سلطانی (راسته بره نر)

چلو سلطانی (راسته بره نر) [جزییات]

0 ریال 800000 ریال

چلو سلطانی (راسته گوساله)

چلو سلطانی (راسته گوساله) [جزییات]

0 ریال 420000 ریال

چلو گوشت گوسفندی

چلو گوشت گوسفندی [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو گوشت گوسفندی

چلو گوشت گوسفندی [جزییات]

0 ریال 350000 ریال

چلو برگ سلطانی (گوسفندی)

چلو برگ سلطانی (گوسفندی) [جزییات]

0 ریال 390000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

چلو برگ گوساله

چلو برگ گوساله [جزییات]

0 ریال 250000 ریال

چلو ماهیچه گوسفندی

چلو ماهیچه گوسفندی [جزییات]

0 ریال 450000 ریال

چلو ماهیچه گردن

چلو ماهیچه گردن [جزییات]

0 ریال 450000 ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده [جزییات]

0 ریال 130000 ریال

چلو ماهیچه گوسفندی مخصوص

چلو ماهیچه گوسفندی مخصوص [جزییات]

0 ریال 420000 ریال

چلو سلطانی

چلو سلطانی [جزییات]

0 ریال 410000 ریال

ته چین گوشت  گوسفندی(زمان پخت ۳۵ دقیقه)

ته چین گوشت گوسفندی(زمان پخت ۳۵ دقیقه) [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

ته چین مرغ ( زمان پخت حدود ۳۵ دقیقه)

ته چین مرغ ( زمان پخت حدود ۳۵ دقیقه) [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

چلوخورشت قورمه سبزی با برنج هندی

چلوخورشت قورمه سبزی با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 85000 ریال

چلوخورشت قورمه سبزی با برنج ایرانی

چلوخورشت قورمه سبزی با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 100000 ریال

چلوخورشت قیمه با برنج هندی

چلوخورشت قیمه با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 85000 ریال

چلوخورشت قیمه با برنج ایرانی

چلوخورشت قیمه با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 100000 ریال

چلوخورشت قیمه بادمجان با برنج هندی

چلوخورشت قیمه بادمجان با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 90000 ریال

چلوخورشت قیمه بادمجان با برنج ایرانی

چلوخورشت قیمه بادمجان با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 105000 ریال

زرشک پلو با مرغ با برنج هندی

زرشک پلو با مرغ با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 130000 ریال

زرشک پلو با مرغ با برنج ایرانی

زرشک پلو با مرغ با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 145000 ریال

زرشک پلو با مرغ مخصوص با برنج هندی

زرشک پلو با مرغ مخصوص با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 0 ریال

سبد خرید 0

جمع کل 0 ریال


هزینه ارسال به همه نقاط کاشان 2000 تومان می باشد


ادامه سفارش

درحال اتصال به بانک ...

نظرات کاربران

نظرشما درباره کیفیت این رستوران چیست؟

ثبت نظر شما