کاشان پز

رستوران تعطیل می باشد

ایران پز

کبابی

کبابی

3.6 شنبه 4 اسفند 1397 23 فوریه 2019

ناهار: 00:00 تا 00:00 شام: 00:00 تا 00:00

منوی ما

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 250000 ریال

چلو کباب کوبیده با برنج هندی

چلو کباب کوبیده با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 145000 ریال

چلو کباب کوبیده با برنج ایرانی

چلو کباب کوبیده با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج هندی

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج ایرانی

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

چلو کت و بال با برنج هندی

چلو کت و بال با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 135000 ریال

چلو کت و بال با برنج ایرانی

چلو کت و بال با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

چلو جوجه کباب با برنج هندی

چلو جوجه کباب با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 115000 ریال

چلو جوجه کباب با برنج ایرانی

چلو جوجه کباب با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 125000 ریال

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج هندی

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 145000 ریال

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج ایرانی

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 155000 ریال

چلو کباب میکس با برنج هندی

چلو کباب میکس با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 165000 ریال

چلو کباب میکس با برنج ایرانی

چلو کباب میکس با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 175000 ریال

چلو کباب میکس ممتاز با برنج هندی

چلو کباب میکس ممتاز با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

چلو کباب میکس ممتاز با برنج ایرانی

چلو کباب میکس ممتاز با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 210000 ریال

چلو کباب مجلسی با برنج هندی

چلو کباب مجلسی با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

چلو کباب مجلسی با برنج ایرانی

چلو کباب مجلسی با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو کباب برگ با برنج هندی

چلو کباب برگ با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

چلو کباب برگ با برنج ایرانی

چلو کباب برگ با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 320000 ریال

چلو کباب سلطانی با برنج هندی

چلو کباب سلطانی با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 360000 ریال

چلو کباب سلطانی با برنج ایرانی

چلو کباب سلطانی با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 370000 ریال

کباب کوبیده ممتاز

کباب کوبیده ممتاز [جزییات]

0 ریال 120000 ریال

ماهی کباب

ماهی کباب [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

کباب شاه عباسی

کباب شاه عباسی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

کباب چنجه

کباب چنجه [جزییات]

0 ریال 350000 ریال

بره کباب گوسفندی

بره کباب گوسفندی [جزییات]

0 ریال 380000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

شیشلیک گوسفندی

شیشلیک گوسفندی [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

کباب فرانسوی

کباب فرانسوی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 550000 ریال

چلوکباب برگ

چلوکباب برگ [جزییات]

0 ریال 500000 ریال

چلو میکس

چلو میکس [جزییات]

0 ریال 270000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده [جزییات]

0 ریال 230000 ریال

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص [جزییات]

0 ریال 420000 ریال

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی [جزییات]

0 ریال 580000 ریال

باقالی پلو با گردن گوسفندی

باقالی پلو با گردن گوسفندی [جزییات]

0 ریال 580000 ریال

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو کباب لقمه مخصوص

چلو کباب لقمه مخصوص [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

چلو کباب لقمه نگینی مخصوص

چلو کباب لقمه نگینی مخصوص [جزییات]

0 ریال 260000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

چلو جوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز [جزییات]

0 ریال 260000 ریال

چلو برگ گوسفندی

چلو برگ گوسفندی [جزییات]

0 ریال 460000 ریال

چلو کباب آریایی

چلو کباب آریایی [جزییات]

0 ریال 320000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 460000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

چلو کباب اسکندری

چلو کباب اسکندری [جزییات]

0 ریال 500000 ریال

چلو میکس رولی رویال

چلو میکس رولی رویال [جزییات]

0 ریال 460000 ریال

چلو فیله کباب رویال

چلو فیله کباب رویال [جزییات]

0 ریال 520000 ریال

چلو شیشلیک مخصوص رویال

چلو شیشلیک مخصوص رویال [جزییات]

0 ریال 680000 ریال

سبزی پلو با ماهی کبابی

سبزی پلو با ماهی کبابی [جزییات]

0 ریال 290000 ریال

جوجه کباب+برنج قهوه ای یا سفید (رژیمی بدون روغن)

جوجه کباب+برنج قهوه ای یا سفید (رژیمی بدون روغن) [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

چلو گردن

چلو گردن [جزییات]

0 ریال 470000 ریال

چلو میکس

چلو میکس [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو برگ ممتاز

چلو برگ ممتاز [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

چلو برگ گوسفندی

چلو برگ گوسفندی [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی [جزییات]

0 ریال 110000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

بیف استیک

بیف استیک [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

چلو سلطانی گوسفندی (200گرم برگ و 100گرم کوبیده) برنج ایرانی

چلو سلطانی گوسفندی (200گرم برگ و 100گرم کوبیده) برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

چلو سلطانی (راسته بره نر)

چلو سلطانی (راسته بره نر) [جزییات]

0 ریال 800000 ریال

چلو سلطانی (راسته گوساله)

چلو سلطانی (راسته گوساله) [جزییات]

0 ریال 420000 ریال

خوراک برگ (200 گرم)

خوراک برگ (200 گرم) [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

چلو برگ سلطانی (گوسفندی)

چلو برگ سلطانی (گوسفندی) [جزییات]

0 ریال 390000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

چلو برگ گوساله

چلو برگ گوساله [جزییات]

0 ریال 250000 ریال

چلو کباب سلطانی مخصوص(370گرم)

چلو کباب سلطانی مخصوص(370گرم) [جزییات]

0 ریال 750000 ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده [جزییات]

0 ریال 130000 ریال

چلو سلطانی

چلو سلطانی [جزییات]

0 ریال 410000 ریال

کباب میکس

کباب میکس [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 380000 ریال

کتف و بال

کتف و بال [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

شنسل مرغ

شنسل مرغ [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

استیک مرغ

استیک مرغ [جزییات]

0 ریال 380000 ریال

استیک فیله با سس قارچ

استیک فیله با سس قارچ [جزییات]

0 ریال 510000 ریال

چلو کباب لقمه 200گرم

چلو کباب لقمه 200گرم [جزییات]

0 ریال 250000 ریال

میگو کبابی

میگو کبابی [جزییات]

0 ریال 480000 ریال

لابستر

لابستر [جزییات]

0 ریال 860000 ریال

چلو گردن

چلو گردن [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده [جزییات]

0 ریال 130000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

خوراک جوجه  (160گرم )

خوراک جوجه (160گرم ) [جزییات]

0 ریال 90000 ریال

خوراک جوجه  (250 گرم )

خوراک جوجه (250 گرم ) [جزییات]

0 ریال 130000 ریال

چلو جوجه کباب (160گرم )

چلو جوجه کباب (160گرم ) [جزییات]

0 ریال 120000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص (250 گرم )

چلو جوجه کباب مخصوص (250 گرم ) [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

چلو برگ (200 گرم)

چلو برگ (200 گرم) [جزییات]

0 ریال 250000 ریال

جوجه کباب مخصوص بدون برنج

جوجه کباب مخصوص بدون برنج [جزییات]

0 ریال 110000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو میکس(جوجه+کوبیده)

چلو میکس(جوجه+کوبیده) [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو جوجه مخصوص

چلو جوجه مخصوص [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

چلو کباب نگینی 280گرم

چلو کباب نگینی 280گرم [جزییات]

0 ریال 250000 ریال

سبد خرید 0

جمع کل 0 ریال


هزینه ارسال به همه نقاط کاشان 2000 تومان می باشد


ادامه سفارش

درحال اتصال به بانک ...

نظرات کاربران

نظرشما درباره کیفیت این رستوران چیست؟

ثبت نظر شما