کاشان پز
سفارش می پذیرد
ایران پز

نام رستوران

آدرس

3.6 شنبه 4 اسفند 1397 23 فوریه 2019

ناهار: 00:00 تا 00:00 شام: 00:00 تا 00:00

منوی ما

چلوخورشت فسنجان با برنج هندی(پنج شنبه)

چلوخورشت فسنجان با برنج هندی(پنج شنبه) [جزییات]

0 ریال 125000 ریال

چلوخورشت فسنجان با برنج ایرانی(پنج شنبه)

چلوخورشت فسنجان با برنج ایرانی(پنج شنبه) [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

چلوخورشت خوراک با برنج هندی(چهارشنبه)

چلوخورشت خوراک با برنج هندی(چهارشنبه) [جزییات]

0 ریال 85000 ریال

چلوخورشت خوراک با برنج ایرانی(چهارشنبه)

چلوخورشت خوراک با برنج ایرانی(چهارشنبه) [جزییات]

0 ریال 100000 ریال

ماکارانی (سه شنبه)

ماکارانی (سه شنبه) [جزییات]

0 ریال 80000 ریال

شوید پلو با گوشت لوبیا (دوشنبه)

شوید پلو با گوشت لوبیا (دوشنبه) [جزییات]

0 ریال 90000 ریال

لوبیاپلو (یک شنبه)

لوبیاپلو (یک شنبه) [جزییات]

0 ریال 80000 ریال

کوفته (پنج شنبه)

کوفته (پنج شنبه) [جزییات]

0 ریال 100000 ریال

کشک و بادمجان (چهارشنبه)

کشک و بادمجان (چهارشنبه) [جزییات]

0 ریال 75000 ریال

باقالی پلو با مرغ (سه شنبه)

باقالی پلو با مرغ (سه شنبه) [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

شوید پلو با گوشت لوبیا (دوشنبه)

شوید پلو با گوشت لوبیا (دوشنبه) [جزییات]

0 ریال 95000 ریال

چلوخورشت خوراک (یک شنبه)

چلوخورشت خوراک (یک شنبه) [جزییات]

0 ریال 80000 ریال

لوبیا پلو (شنبه)

لوبیا پلو (شنبه) [جزییات]

0 ریال 75000 ریال

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی [جزییات]

0 ریال 215000 ریال

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ [جزییات]

0 ریال 225000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 250000 ریال

چلو کباب کوبیده با برنج هندی

چلو کباب کوبیده با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 145000 ریال

چلو کباب کوبیده با برنج ایرانی

چلو کباب کوبیده با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج هندی

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج ایرانی

چلو جوجه کباب مخلوط با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

چلو کت و بال با برنج هندی

چلو کت و بال با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 135000 ریال

چلو کت و بال با برنج ایرانی

چلو کت و بال با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

چلو جوجه کباب با برنج هندی

چلو جوجه کباب با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 115000 ریال

چلو جوجه کباب با برنج ایرانی

چلو جوجه کباب با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 125000 ریال

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج هندی

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 145000 ریال

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج ایرانی

چلو جوجه کباب ممتاز با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 155000 ریال

چلو کباب میکس با برنج هندی

چلو کباب میکس با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 165000 ریال

چلو کباب میکس با برنج ایرانی

چلو کباب میکس با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 175000 ریال

چلو کباب میکس ممتاز با برنج هندی

چلو کباب میکس ممتاز با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

چلو کباب میکس ممتاز با برنج ایرانی

چلو کباب میکس ممتاز با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 210000 ریال

چلو کباب مجلسی با برنج هندی

چلو کباب مجلسی با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 170000 ریال

چلو کباب مجلسی با برنج ایرانی

چلو کباب مجلسی با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو کباب برگ با برنج هندی

چلو کباب برگ با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

چلو کباب برگ با برنج ایرانی

چلو کباب برگ با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 320000 ریال

چلو کباب سلطانی با برنج هندی

چلو کباب سلطانی با برنج هندی [جزییات]

0 ریال 360000 ریال

چلو کباب سلطانی با برنج ایرانی

چلو کباب سلطانی با برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 370000 ریال

پیتزا سرآشپز 45cm

پیتزا سرآشپز 45cm [جزییات]

0 ریال 645000 ریال

پیتزا سرآشپز 35cm

پیتزا سرآشپز 35cm [جزییات]

0 ریال 500000 ریال

پیتزا سرآشپز 25cm

پیتزا سرآشپز 25cm [جزییات]

0 ریال 350000 ریال

پیتزا سرآشپز 15cm

پیتزا سرآشپز 15cm [جزییات]

0 ریال 165000 ریال

کباب کوبیده ممتاز

کباب کوبیده ممتاز [جزییات]

0 ریال 120000 ریال

ماهی کباب

ماهی کباب [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

کباب شاه عباسی

کباب شاه عباسی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

کباب چنجه

کباب چنجه [جزییات]

0 ریال 350000 ریال

بره کباب گوسفندی

بره کباب گوسفندی [جزییات]

0 ریال 380000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

شیشلیک گوسفندی

شیشلیک گوسفندی [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

کباب فرانسوی

کباب فرانسوی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 550000 ریال

چلوکباب برگ

چلوکباب برگ [جزییات]

0 ریال 500000 ریال

چلو ماهی

چلو ماهی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

چلو میکس

چلو میکس [جزییات]

0 ریال 270000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص [جزییات]

0 ریال 240000 ریال

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده [جزییات]

0 ریال 230000 ریال

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص [جزییات]

0 ریال 420000 ریال

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی [جزییات]

0 ریال 580000 ریال

باقالی پلو با گردن گوسفندی

باقالی پلو با گردن گوسفندی [جزییات]

0 ریال 580000 ریال

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو کباب لقمه مخصوص

چلو کباب لقمه مخصوص [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

چلو کباب لقمه نگینی مخصوص

چلو کباب لقمه نگینی مخصوص [جزییات]

0 ریال 260000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

چلو جوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز [جزییات]

0 ریال 260000 ریال

چلو برگ گوسفندی

چلو برگ گوسفندی [جزییات]

0 ریال 460000 ریال

چلو کباب آریایی

چلو کباب آریایی [جزییات]

0 ریال 320000 ریال

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی [جزییات]

0 ریال 460000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

چلو کباب اسکندری

چلو کباب اسکندری [جزییات]

0 ریال 500000 ریال

چلو میکس رولی رویال

چلو میکس رولی رویال [جزییات]

0 ریال 460000 ریال

چلو فیله کباب رویال

چلو فیله کباب رویال [جزییات]

0 ریال 520000 ریال

چلو شیشلیک مخصوص رویال

چلو شیشلیک مخصوص رویال [جزییات]

0 ریال 680000 ریال

جوجه چینی

جوجه چینی [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

سبزی پلو با ماهی کبابی

سبزی پلو با ماهی کبابی [جزییات]

0 ریال 290000 ریال

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

سبزی پلو با ماهی قزل آلا [جزییات]

0 ریال 280000 ریال

هلسی برگر گریل (رژیمی بدون روغن)

هلسی برگر گریل (رژیمی بدون روغن) [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

ساندویچ فیله مرغ (رژیمی بدون روغن)

ساندویچ فیله مرغ (رژیمی بدون روغن) [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

ماهی گریل + برنج قهوه ای یا سفید(رژیمی بدون روغن)

ماهی گریل + برنج قهوه ای یا سفید(رژیمی بدون روغن) [جزییات]

0 ریال 220000 ریال

جوجه کباب+برنج قهوه ای یا سفید (رژیمی بدون روغن)

جوجه کباب+برنج قهوه ای یا سفید (رژیمی بدون روغن) [جزییات]

0 ریال 150000 ریال

فیله مرغ گریل + برنج قهوه ای یا سفید(رژیمی بدون روغن)

فیله مرغ گریل + برنج قهوه ای یا سفید(رژیمی بدون روغن) [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه [جزییات]

0 ریال 450000 ریال

چلو گردن

چلو گردن [جزییات]

0 ریال 470000 ریال

ته چین مرغ

ته چین مرغ [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

ته چین گوشت

ته چین گوشت [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

چلو میکس

چلو میکس [جزییات]

0 ریال 160000 ریال

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری [جزییات]

0 ریال 180000 ریال

چلو برگ ممتاز

چلو برگ ممتاز [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

چلو برگ گوسفندی

چلو برگ گوسفندی [جزییات]

0 ریال 400000 ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی [جزییات]

0 ریال 110000 ریال

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص [جزییات]

0 ریال 140000 ریال

عصرانه سنتی

عصرانه سنتی [جزییات]

0 ریال 120000 ریال

جوجه چینی

جوجه چینی [جزییات]

0 ریال 200000 ریال

پیتزا گارلیک استیک

پیتزا گارلیک استیک [جزییات]

0 ریال 300000 ریال

پیتزا گارنه

پیتزا گارنه [جزییات]

0 ریال 320000 ریال

پیتزا هن

پیتزا هن [جزییات]

0 ریال 270000 ریال

بیف استیک

بیف استیک [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

چلو سلطانی گوسفندی (200گرم برگ و 100گرم کوبیده) برنج ایرانی

چلو سلطانی گوسفندی (200گرم برگ و 100گرم کوبیده) برنج ایرانی [جزییات]

0 ریال 600000 ریال

پیتزا ژامبون

پیتزا ژامبون [جزییات]

0 ریال 190000 ریال

سبد خرید 0

جمع کل 0 ریال


هزینه ارسال به همه نقاط کاشان 2000 تومان می باشد


ادامه سفارش

درحال اتصال به بانک ...

نظرات کاربران

user avatar حمیدرضا | 1397/05/03

استیک عااااااااالی بود


user avatar عارف | 1397/05/22

خیلی غذاهاتون خوشمزن.دلم آب افتاد.


user avatar ثنا خانومی | 1397/05/27

خیلی گرونه چ خبره بابا


user avatar محمدزیاوباف | 1397/05/27

سلام خیلی قیمتاش زیاده چخبره فقط چلو کباب کوبیده اش قیمت مناسبه.بقیش بسیارگرکنه چخبره انقدرزیاد

سلام لطفا توجه فرمائید قیمت های درج شده دقیقا منطبق با قیمت فروش در منوی رستوران می باشد


user avatar زهرا سادات موسوی | 1397/06/17

قیمت ها خیلی بالاست سزای آدم گرون فروش هم نخریدن هست


user avatar خدایی بااین اوضاع مملکتی یه مقدارقیمتا بالاس...اخه سیب زمینی مگه کیلویی چنده که... | 1397/06/17


user avatar مرسده | 1397/06/18

اصلا هم خوشمزه نبود ،اصلا


user avatar الهام آزاده | 1397/06/18

یکی از غداهای ما رو اشتباه اوردند .پیانو میگه کاشان پز اشتباه کرده .

درود و احترام دوست گرامی شما در هنگام خرید اشتباه سفارش دادین مراتب چندین بار بررسی شد. احتمالا در هنگاه خرید بجای اینکه روی پیتزا مرغ بزنید روی گزینه دیگری بصورت تصادفی کلیک کرده اید در هر صورت برای برطرف کردن اشکالات انسانی بزودی فاکتور سفارشات برای مشترکین پیامک میشود تا از هر گونه خطا جلوگیری شود. با تشکر از شما


user avatar | 1397/06/22

سلام کیفیت غذا خیلی پایین بود


user avatar مهرداد مهرآذین | 1397/07/06

ته چین مرغ و گوشت کیفیت خیلی خوبی داشت و لذیذ بود. تنها اشکال این بود که کمی شور بود. ولی دستتون درد نکنه. خوشمزه بود. توصیه میکنم امتحان کنید


نظرشما درباره کیفیت این رستوران چیست؟

ثبت نظر شما