سینی کباب سرآشپز مخصوص نایب (شیشلیک،لقمه،برگ،جوجه)

خرید محصول
شامل (شیشلیک 500 گرم،لقمه 270گرم ،برگ 250 گرم ،جوجه 300گرم)

شامل (شیشلیک 500 گرم،لقمه 270گرم ،برگ 250 گرم ،جوجه 300گرم)