کباب کوبیده ممتاز

خرید محصول
ترکیبات: گوشت مرغوب گوسفندی

کباب کوبیده رستوران مهر و ماه در کاشان