کباب شاه عباسی

خرید محصول
مخلوط کوبیده و فیله مرغ

کباب شاه عباسی سفره خانه مهر و ماه در کاشان