چلو کباب سلطانی

خرید محصول
ترکیبات: یک سیخ برگ+ی سی کوبیده

چلو کباب سلطانی حاتم در کاشان