شنیسل مرغ (2تکه بزرگ)

خرید محصول
فیله سوخاری

فیله مرغ سوخاری گزینک در کاشان