آدرس: کاشان.میدان خرمشهر.ابتدای شمس آبادی

زیتون آشپزخانه زعفران در کاشان