پیتزا پپرونی

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+پپرونی+قارچ+فلفل دلمه+پنیر+فلفل مخصوص

ترکیبات: سس مخصوص+پپرونی+قارچ+فلفل دلمه+پنیر+فلفل مخصوص