پیتزا چیزا (بدون خمیر)

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+پپرونی+پنیر مخصوص+پنیر چدار

پیتزا چیزا